သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ် (၂၀၂၃ အောင်) ဒုတိယအကြိမ် ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ စာရင်း

  • Wed, 6 December 2023

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)သို့  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ် (၂၀၂၃ အောင်) ဒုတိယအကြိမ် ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းအား ပူးတွဲပါဖိုင်တွင် download ရယူ၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download

ဆက်စပ် သတင်းများ