ကြေညာချက်များ

ASEAN BLUE INNOVATION CHALLENGE
ASEAN BLUE INNOVATION CHALLENGE
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်တို့၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းနှင့် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်၊ တတိယနှစ်မှ မဟာဘွဲ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်တို့၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းနှင့် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်၊ တတိယနှစ်မှ မဟာဘွဲ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၏ Website နှင့် Facebook Page အား အသိပေးကြေညာခြင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၏ Website နှင့် Facebook Page အား အသိပေးကြေညာခြင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ် (၂၀၂၃ အောင်) ဒုတိယအကြိမ် ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ စာရင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ် (၂၀၂၃ အောင်) ဒုတိယအကြိမ် ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ စာရင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်)
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်)
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ နေ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ နေ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် ပထမနှစ်သင်တန်းနှင့် မဟာတန်းဒုတိယနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်)သင်တန်း အောင်/ရှုံးစာရင်းများထုတ်ပြန်ကြေညာ
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် ပထမနှစ်သင်တန်းနှင့် မဟာတန်းဒုတိယနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်)သင်တန်း အောင်/ရှုံးစာရင်းများထုတ်ပြန်ကြေညာ
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ လက်ခံမည့်ရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကြေညာခြင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ လက်ခံမည့်ရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကြေညာခြင်း
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ ပထမနှစ်ကျောင်းသားများခေါ်ယူခြင်း
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ ပထမနှစ်ကျောင်းသားများခေါ်ယူခြင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန Certificate in Digital Marketing and Innovation (CDMI- Batch-I) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန Certificate in Digital Marketing and Innovation (CDMI- Batch-I) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် Certificate in Digital Marketing and Innovation-CDMI(Batch-I) ဖွင့်လှစ်မည်
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် Certificate in Digital Marketing and Innovation-CDMI(Batch-I) ဖွင့်လှစ်မည်
Certificate in Digital Marketing and Innovation- CDMI (Batch-1) opened at UCMT
Certificate in Digital Marketing and Innovation- CDMI (Batch-1) opened at UCMT
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ သမဝါယမပညာဌာန Certificate in Entrepreneurship and Business Management (CEBM - Batch III ) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ သမဝါယမပညာဌာန Certificate in Entrepreneurship and Business Management (CEBM - Batch III ) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် Certificate in Entrepreneurship and Business Management (Batch III) ဖွင့်လှစ်မည်
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် Certificate in Entrepreneurship and Business Management (Batch III) ဖွင့်လှစ်မည်
နေ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း
နေ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း
Showing 1 to 15 of 34 (3 Pages)