ကြေညာချက်များ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ ပထမနှစ်ကျောင်းသားများခေါ်ယူခြင်း
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ ပထမနှစ်ကျောင်းသားများခေါ်ယူခြင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန Certificate in Digital Marketing and Innovation (CDMI- Batch-I) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန Certificate in Digital Marketing and Innovation (CDMI- Batch-I) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် Certificate in Digital Marketing and Innovation-CDMI(Batch-I) ဖွင့်လှစ်မည်
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် Certificate in Digital Marketing and Innovation-CDMI(Batch-I) ဖွင့်လှစ်မည်
Certificate in Digital Marketing and Innovation- CDMI (Batch-1) opened at UCMT
Certificate in Digital Marketing and Innovation- CDMI (Batch-1) opened at UCMT
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ သမဝါယမပညာဌာန Certificate in Entrepreneurship and Business Management (CEBM - Batch III ) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ သမဝါယမပညာဌာန Certificate in Entrepreneurship and Business Management (CEBM - Batch III ) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် Certificate in Entrepreneurship and Business Management (Batch III) ဖွင့်လှစ်မည်
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် Certificate in Entrepreneurship and Business Management (Batch III) ဖွင့်လှစ်မည်
နေ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း
နေ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း
Certificate in Entrepreneurship and Business Management (CEBM-Batch II) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ကြေညာခြင်း
Certificate in Entrepreneurship and Business Management (CEBM-Batch II) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ကြေညာခြင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၏ အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၏ အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် Certificate in Entrepreneurship and Business Management (Batch-II) ဖွင့်လှစ်မည်
သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် Certificate in Entrepreneurship and Business Management (Batch-II) ဖွင့်လှစ်မည်
Certificate in Entrepreneurship and Business Management, Batch-II  Free Online Course ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း
Certificate in Entrepreneurship and Business Management, Batch-II Free Online Course ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း
သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)  တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်) (တတိယအကြိမ်)
သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်) (တတိယအကြိမ်)
Better Future with Manulife
Better Future with Manulife
သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)  တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်) (နောက်ဆက်တွဲ)
သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်) (နောက်ဆက်တွဲ)
သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)သို့ ပထမနှစ်(ပထမနှစ်ဝက်)ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း
သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)သို့ ပထမနှစ်(ပထမနှစ်ဝက်)ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း
Showing 1 to 15 of 26 (2 Pages)